Month: January 2018

ประเภทของเสาเข็มที่ใช้กันในตอนนี้

เสาเข็มเจาะนั้นใช้งานกันมากในรอบๆที่มีพื้นที่จำกัด ดังเช่นรอบๆที่มีการก่อสร้างอยู่ใกล้กับตึกใกล้กัน ด้วยเหตุว่าข้อดีของเสาเข็มเจาะเป็นสร้างผลกระทบต่อตึกใกล้เคียงน้อยแต่ว่าก็มีราคาแพงกว่าเสาเข็มตอกอยู่พอควรวิธีการของเสาเข็มเจาะนั้นจะใช้แนวทางเจาะเอาดินออกมาจนกระทั่งระดับที่อยากโดยใช้ปลอกเหล็กป้องกันดินพังทลายแล้วจึงใส่เหล็กเสริมลงไปรวมทั้งเทคอนกรีตจนถึงเต็มหลุมเจาะเสาเข็มเจาะเองก็แบ่งออกได้หลายหมวดตามกระบวนการทำงานดังต่อไปนี้